Skip To Main Content

Burnsville High School will host COVID-19 vaccine clinic for ages 5 and older on Dec. 19

Burnsville High School will host COVID-19 vaccine clinic for ages 5 and older on Dec. 19

We invite families to register their children for a free vaccination clinic held by Dakota County Public Health at Burnsville High School.

 • This clinic is for people ages 5 and older who need their first or second doses of Pfizer COVID-19 Vaccine, and people ages 16 or older who are getting a booster dose.
 • Free, safe and effective
 • Make an appointment at: https://my.primary.health/r/isd-191-burnsville-savage-eagan 
 • No insurance or ID required, but bring your insurance card or ID if you have one
 • Parent or guardian must accompany child 
Burnsville High School
600 E Highway 13
Burnsville, MN 55337
 
Hours of Operation
Sunday, Dec. 19
12-5 p.m.

Queridas familias,

Invitamos a los padres y tutores a inscribir a sus hijos en una clínica de vacunación gratuita organizada por Dakota County Public Health.

 • Esta clínica es para personas mayores de 5 años que necesitan su primera o segunda dosis de la vacuna Pfizer COVID-19, y para personas mayores de 16 años que reciben una dosis de refuerzo.
 • Gratis, segura y eficaz
 • Haga una cita: https://my.primary.health/r/isd-191-burnsville-savage-eagan 
 • No se requiere seguro ni identificación, pero traiga su tarjeta de seguro o identificación si la tiene
 • Un padre o tutor debe acompañar al niño. 
Burnsville High School
600 E Highway 13
Burnsville, MN 55337
 
Horas de operación
domingo, 19 de diciembre
12-5 p.m.

Khoysaska Qaaligahoow, 

Waxaan ku casumaynaa waalidiinta iyo dadka ardayda masuulka ka ah inay caruurtooda ka diiwaan galiyaan xarun talaal oo bilaash ah oo ay hayso Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Dakota. 

 • Goobtan waxaa loogu talagalay talaalka dadka da'doodu tahay 5 jir iyo wixii ka weyn ee u baahan  cirbada labaad ee tallaalka Pfizer ee COVID-19, iyo dadka da'doodu tahay 16 jir iyo dadka ka weyn ee qaadanaya cirbada xoojinta ee boostarka.
 • Bilaash ah, badqab leh oo waxtar badan
 • Ballan hore u qabso: https://my.primary.health/r/isd-191-burnsville-savage-eagan 
 • Looma baahna caymis ama aqoonsi, laakiin soo qaado kaarkaaga caymiska ama aqoonsi haddii aad haysato
 • Waalid ama masuul waa inuu la socdaa ilmaha 
Burnsville High School
600 E Highway 13
Burnsville, MN 55337
 
Saacadaha shaqada
Axad, Diseembar 19
12-5 p.m.