Skip To Main Content

Follow-up information regarding transition to distance learning

Follow-up information regarding transition to distance learning

One91 Families,

As a reminder, in an effort to slow the spread of COVID-19 in our schools and community, most students in District 191 will switch to distance learning starting on Wednesday, Nov. 24 through Friday, Dec. 3. 

For details about that transition, visit www.isd191.org

Here is some additional information for families.

School meals

School meals will be available for pick up from 11 a.m. to 1 p.m. on Wednesday, Nov. 24 and Wednesday, Dec. 1 at these locations:

 • Nicollet Middle School - Door 20 (to the right of main front entrance)

 • Eagle Ridge Middle School - Door 1 (lower level parking lot)

 • Rahn Elementary - Door 10 (Bus drop off lane)

Each pack will include meals for three days. 

Families are asked to complete a Meal Request Form by 9 a.m. on the day of pick up. This will help ensure there are enough meals prepared for everyone who needs them, and to meet any special diet needs. 

A parent or guardian should park and walk up to the door following all health and safety protocols. They will need to know their student’s PIN (lunch account number), which is available in ParentVUE, StudentVUE or by contacting the school. 

Virtual Academy students are not eligible for meal service from Food & Nutrition Services. 

Continue reporting COVID-19 cases

Families should continue to let their school nurse know if a student tests positive for COVID-19 during distance learning. This helps the school track possible spread and limit exposure when students return to school in person.. 

COVID-19 tests and other resources

Families can find locations for COVID-19 tests and vaccines, as well as additional information online at www.mn.gov/covid

Vaccine clinic for ages 5-11

We invite families to register their children for a free vaccination clinic held by Dakota County Public Health at Burnsville High School.

 • Ages 5 through 11

 • Free, safe and effective

 • Make an appointment at: https://my.primary.health/r/isd-191-burnsville-savage-eagan 

 • No insurance or ID required

  • but bring your insurance card or ID if you have one

 • Parent or guardian must accompany child 

Burnsville High School

600 E Highway 13

Burnsville, MN 55337

 

Hours of Operation

Monday, Nov. 29

4-8 p.m.


Familias One91,

Como recordatorio, en un esfuerzo por frenar la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas y comunidad, la mayoría de los estudiantes del Distrito 191 cambiarán al aprendizaje a distancia a partir del miércoles 24 de noviembre hasta el viernes 3 de diciembre.

Para obtener detalles sobre esa transición, visite www.isd191.org

Aquí hay información adicional para familias.

Comidas del colegio

Las comidas escolares estarán disponibles para recoger de 11 a.m. a 1 p.m. el miércoles 24 de noviembre y el miércoles 1 de diciembre en estos lugares:

 • Escuela Intermedia Secundaria Nicollet - Puerta 20 (a la derecha de la entrada principal)

 • Escuela Intermedia Secundaria Eagle Ridge - Puerta 1 (estacionamiento en el nivel inferior)

 • Primaria Rahn - Puerta 10 (carril de bajada del autobús)

Cada paquete incluirá comidas para tres días.

Se les pide a las familias que completen un formulario de solicitud de comida antes de las 9 a.m. del día de recogida. Esto ayudará a garantizar que haya suficientes comidas preparadas para todos los que las necesiten y para satisfacer las necesidades dietéticas especiales.

Un padre o tutor debe estacionarse y caminar hasta la puerta siguiendo todos los protocolos de salud y seguridad. Necesitarán saber el PIN de su estudiante (número de cuenta del almuerzo), que está disponible en ParentVUE, StudentVUE o comunicándose con la escuela.

Los estudiantes de la Academia Virtual no son elegibles para el servicio de comidas de los Servicios de Alimentos y Nutrición.

Continuar reportando casos de COVID-19

Las familias deben continuar informando a la enfermera de la escuela si un estudiante da positivo por COVID-19 durante el aprendizaje a distancia. Esto ayuda a la escuela a rastrear la posible propagación y limitar la exposición cuando los estudiantes regresan a la escuela en persona.

Pruebas de COVID-19 y otros recursos

Las familias pueden encontrar ubicaciones para las pruebas y vacunas COVID-19, así como información adicional en línea en www.mn.gov/covid

Clínica de vacunas para niños de 5 a 11 años

Invitamos a las familias a inscribir a sus hijos en una clínica de vacunación gratuita organizada por Salud Pública del Condado de Dakota en Burnsville High School.

Burnsville High School

600 E Highway 13

Burnsville, MN 55337

Horas de operación

lunes, 29 de noviembre

4-8 p.m.


Khoysaska One91,

Ogeysiin ama xasuusi ahaan, dadaal lagu yareynayo faafitaanka COVID-19 dugsiyadeena iyo bulshadeena, in badab ardayda degmada 191 waxay u wareegi doonaan waxbarashada fog ee khadka laga bilaabo Arbacada, 24ta Noofambar ilaa Jimcaha, 3da Diseembar.

Wixii faahfaahin dheerad ah kusaabsan uwareegida khadka booqo www.isd191.org

Halkan waxaa qoran macluumaad dheeraad ah oo loogu talagalay qoysaska.

Cuntooyinka Iskuulada

Cuntooyinka dugsiga waxa la heli karaa laga bilaabo 11 subaxnimo ilaa 1 galabnimo. Arbacada, Noofambar 24, iyo Arbacada, 1da Disembar Meelaha laga soo qaadan doono waa: 

 • Nicollet Middle School - Albaabka 20 (dhinaca midig ee albaabka hore laga soo galo)

 • Eagle Ridge Middle School - Albaabka 1 (goobta hoose baaburta ladhigto)

 • Rahn Elementary - Albaabka 10-aad (Basku ardayda ka dejiyaan)

Baakat kasta waxa ku jiri doona cunto saddex maalmood loogu talagalay.

Qoysaska waxaa laga codsanayaa inay buuxiyaan Foomka Codsiga Cuntada./Meal Request Form kahor 9 subaxnimo maalinta cuntada la qaadanayo. Tani waxay naga caawin doontaa hubinta in ladiyaariyo cuntooyin ku filan qof kasta oo u baahan, iyo si loo daboolo baahi kasta oo cuntoyinka gaar ah sida cunto qadashada nidaamsan.

Waalidka ama qofka ilmaha masuulka ka ah waa in uu baakinka soo dhigaa gaaruga ka dibna u soo adaa albaabka isagoo raacaya dhammaan borotokoolka caafimaadka iyo badbaadada. Waxay ubaahan tihiin in aad taqaanaan PIN-ka ardayda (lambarka akoonka qadada), kaas oo laga heli karo ParentVUE, StudentVUE ama adigoo la xidhiidha dugsiga.

Ardayda akadeemiyadda khadka/Virtual Academy uma qalmaan adeegga cuntada ee Hayadda Cuntada iyo Nafaqada.

Siiwada warbixinada kiisaska COVID-19

Qoysasku waa inay sii wadaan inay u sheegaan kalkaalisada dugsigooda haddii ardaygu laga kudhaco  cudurka COVID-19 inta lagu jiro waxbarashada fogaanta. Tani waxay ka caawinaysaa dugsiga inay la socdaan cadada faafitaanka iyo xaddidaadda soo-gaadhista marka ardaydu shakhsi ahaan ugu soo laabtaan dugsiga.

Badhitaanka COVID-19 iyo ilo ama qayraad kale

Qoysasku waxay heli karaan meeloo COVID-19 lagu baaro iyo tallaalada, iyo sidoo kale macluumaad dheeraad ah oo onlayn ah booqo shabakada www.mn.gov/covid

Rugta tallaalka ee carruurta da'doodu tahay 5-11

Tallaalka Pfizer ayaa dhawaan la ansixiyay da'da 5-11. Waxaan ku casumaynaa waalidiinta iyo dadka ardayda masuulka ka ah inay caruurtooda ka diiwaan galiyaan xarun talaal oo bilaash ah oo ay hayso Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Dakota. 

 • Caruur Da'doodu u dhaxayso 5 illaa 11

 • Bilaash ah, badqab leh oo waxtar badan

 • Ballan hore u qabso: https://my.primary.health/r/isd-191-burnsville-savage-eagan 

 • Looma baahna caymis ama aqoonsi 

  • laakiin soo qaado kaarkaaga caymiska ama aqoonsi haddii aad haysato

 • Waalid ama masuul waa inuu la socdaa ilmaha 

Burnsville High School

600 E Highway 13

Burnsville, MN 55337

Saacadaha shaqada

Isniin, Noofambar 29

4-8 p.m.